JAVNI POZIV za dodjelu sredstava podsticaja za nabavku voska za organsku i konvencionalnu proizvodnju meda za 2023. godinu

PREDMET JAVNOG POZIVA

Javnim pozivom za dodjelu podrške za nabavku voska za organsku i konvencionalnu proizvodnju meda za 2023. godinu (u daljem tekstu: Javni poziv) utvrđuju se način, uslovi i kriterijumi za ostvarivanje prava na sredstva podsticaja kroz ovaj Javni poziv.

 

DEFINICIJA KORISNIKA

Zahtjev po ovom Javnom pozivu može podnijeti fizičko ili pravno lice koje vodi evidenciju o broju držalaca pčelinjih društava a koji su istovremeno upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni list CG“, br. 56/09, 34/14, 1/15, 30/17 i 59/21), kao i Pravilnikom o obliku i načinu vođenja registra subjekata i registra poljoprivrednih gazdinstava („Službeni list CG“, br. 16/14 i 37/18), koje vodi Ministarstvo, najkasnije do dana podnošenja zahtjeva za podršku.

Za organsku proizvodnju meda pored navedene dokumentacije za ostvarivanje prava na sredstva podsticaja, korisnik sredstava podsticaja mora biti upisan i u Registar subjekata u organskoj proizvodnji ili potpisan ugovor o kontroli i sertifikaciji sa ovlašćenim kontrolnim tijelom za sertifikaciju (proizvodjači kojima je odobren ulazak u prelazni period), ukoliko je predmet nabavke sertifikovani organski vosak u obliku satnih osnova.

 

PREDMET PODRŠKE

Predmet ovog Javnog poziva je nabavka:

Sertifikovanog konvencionalnog voska u obliku satnih osnova i
Sertifikovanog organskog voska u obliku satnih osnova.


KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI

Pravo na sredstva podsticaja utvrđena ovim Javnim pozivom ostvaruje se na osnovu podnijetog zahtjeva pod uslovom da:

Pčelari imaju minimum 20 pčelinjih društava;
Podnosilac zahtjeva je obavezan da do donošenja Rješenja o usvajanju zahtjeva ažurira podatke o gazdinstvu (broj pčelinjih društava) u Registru poljoprivrednih gazdinstava.
Pravo za dodjelu sredstava podsticaja može se ostvariti za maksimalno 100 pčelinjih društava.

 

ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE INVESTICIJE

Prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na podsticaj po ovom Javnom pozivu podnosilac zahtjeva dostavlja sljedeću dokumentaciju:

Zahtjev za prijavu, podnijet na Obrascu 1 koji je sastavni dio Javnog poziva,
Kopiju izvještaja ovlašćenog kontrolnog tijela za sertifikaciju u organskoj proizvodnji sa posljednje kontrole obavljene u 2022. godini. za pčelare koji se bave organskom proizvodnjom ili kopiju ugovora o kontroli i sertifikaciji sa ovlašćenim kontrolnim tijelom za sertifikaciju (proizvodjači kojima je odobren ulazak u prelazni period),
Ukoliko je podnosilac zahtjeva pravno lice koje vodi evidenciju o broju držalaca pčelinjih društava i spisak u elektronskoj formi sa sledećim podacima: ime i prezime, JMB, zahtijevana količina voska i broj društava svakog pojedinačnog držaoca pčelinjih društava upisanog u RPG kao nosioca gazdinstva.


ZAHTJEV ZA ISPLATU INVESTICIJE
Nakon što realizuje investiciju u skladu sa odobrenjem ovog Ministarstva korisnik podsticaja dostavlja zahtjev za odobravanje plaćanja, podnijet na Obrascu koji je sastavni dio Javnog poziva.

Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu investicije podnosilac zahtjeva obavezan je da dostavi sljedeću dokumentaciju:

Zahtjev za isplatu, podnijet na Obrascu 2 koji je sastavni dio Javnog poziva;
Dokaz da je vosak kupljen i plaćen – original ili kopija računa[1] (faktura) izdata i fiskalizovana u skladu sa odredbana Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga (“Sl. list CG”, br. 46/2019, 73/2019 i 8/2021);
Dokaz od dobavljača:
Kopija sertifikata o porijeklu;
Kopija analize koja dokazuje da je vosak bez rezidua;
Kopija analize koja dokazuje da je vosak bez parafina.
Da je sertifikovan organski vosak, ukoliko je predmet investicije nabavka sertifikovanog organskog voska;
Ukoliko je podnosilac zahtjeva pravno lice koje vodi evidenciju o broju držalaca pčelinjih društava i spisak u elektronskoj formi sa sledećim podacima: ime i prezime, JMB, nabavljenu količinu voska svakog pojedinačnog držaoca pčelinjih društava upisanog u RPG kao nosioc gazdinstva.

 

VISINA PODRŠKE

Ukupan iznos raspoloživih budžetskih sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 40.000,00 EUR.

Podrška Ministarstva iznosi do 60% realizovane investicije, koja je prethodno odobrena rješenjem odnosno do 60% vrijednosti izvršene nabavke voštanih satnih osnova.

Ukoliko broj podnijetih zahtjeva za podršku koji ispunjavaju uslove ovog Javnog poziva pređe vrijednost sredstava opredijeljenih Agrobudžetom, izvršiće se proporcionalno smanjenje iznosa sredstava podsticaja.

 

CIJENA VOSKA

Pravo na sredstva podsticaja po ovom Javnom pozivu iznosi do:

20,40 €/kg za sertifikovani organski vosak i
16,20 €/kg za sertifikovani vosak iz konvencionalne proizvodnje.
Količina voska će se dodjeljivati proporcionalno broju pčelinjih društava, a maksimalno do 0.5 kg voska po pčelinjem društvu.

 

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Obrasci zahtjeva za dodjelu sredstava podsticaja po ovom Javnom pozivu mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva, na internet stranici Saveza, u prostorijama Saveza ili u prostorijama Direkcije za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva i Direkcije za savjetodavne poslove u oblasti biljne proizvodnje.

Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva, zahtjev se smatra neprihvatljivim, osim u slučaju više sile. Neće se razmatratiti zahtjevi koji nijesu podnjeti u skladu sa uslovima Javnog poziva kao i zahtjevi koji su podnjeti nakon isteka roka odnosno neblagovremeno podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

Popunjen obrazac zahtjeva zajedno sa neophodnom dokumentacijom poslati isključivo preporučenom poštom na adresu Ministarstva:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i poljoprivrede

zahtjev po Javnom pozivu za dodjelu podrške za nabavku voska za organsku i konvencionalnu proizvodnju meda za 2023. godinu

Moskovska br. 101, 81000 Podgorica

Trajanje Javnog poziva je od 23.03.2023. godine do 07.04.2023. godine.

Dokumentacija

Javni poziv za dodjelu sredstava podsticaja za nabavku voska za organsku i konvencionalnu proizvodnju meda za 2023. godinu
Obrazac za dodjelu sredstava podsticaja za nabavku voska za organsku i konvencionalnu proizvodnju meda za 2023. godinu