JAVNI POZIV za dodjelu sredstava podrške za nabavku košnica, djelova košnice, pčelarskog pribora i opreme i električne ograde (čobanica) za 2023. godinu

PREDMET JAVNOG POZIVA

Javnim pozivom za dodjelu sredstava podrške za nabavku košnica, djelova košnice i električne ograde (čobanice) za 2023. godinu (u daljem tekstu: Javni poziv) utvrđuju se način, uslovi i kriterijumi za ostvarivanje prava na sredstva podrške kroz ovaj Javni poziv.

 

DEFINICIJA KORISNIKA

Korisnici podrške po ovom Javnom pozivu su poljoprivredna gazdinstva koja se bave pčelarstvom, koja moraju biti upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni list CG“, br. 34/14, 1/15, 30/17 i 59/21), kao i Pravilnikom o obliku i načinu vođenja registra subjekata i registra poljoprivrednih gazdinstava („Službeni list CG“, br. 16/14 i 37/18), koje vodi Ministarstvo, najkasnije do dana podnošenja zahtjeva za podršku.

 

PREDMET PODRŠKE

Pravo na sredstva podrške utvrđena ovim Javnim pozivom ostvaruje se za nabavku:

košnica;

djelova košnica;

električne ograde (čobanica) sa pripadajućom opremom (aparat, baterija, izolator, stub i žica);

pčelarskog pribora i opreme – spisak u prilogu Javnog poziva.

Prihvatljivi elementi jedne LR košnice su: 3 tijela, 30 ramova, antivarozna podnjača, zbjeg i krov, dok su sastavni elementi jedne DB košnice: 1 tijelo plodišta, 2 tijela medišta, 30 ramova, antivarozna podnjača, zbjeg i krov. Ukoliko je predmet investicije nabavka djelova košnice korisnik ima pravo na nabavku najviše pet od šest prihvatljivih elemenata košnice (plodište, medišta, ramovi, antivarozna podnjača, zbjeg, krov). Dio investicije koji se odnosi na nabavku više elemenata košnice od prihvatljivog javnim pozivom, odbiće se kao neprihvatljiv.

 

KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI

Pravo na sredstva podrške utvrđena ovim Javnim pozivom ostvaruje se na osnovu

podnijetog Zahtjeva za isplatu sredstava podrške pod uslovom da je:

Podnosilac zahtjeva upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava koje vodi
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede najkasnije do dana podnošenja zahtjeva za podršku ;

Podnosilac zahtjeva je obavezan da ažurira podatke o gazdinstvu (broj pčelinjih društava) u Registru poljoprivrednih gazdinstava do dana donošenja Rješenja o isplati sredstava podrške;
Podnosilac zahtjeva posjeduje najmanje 20 pčelinjih društava registrovanih u Registru poljoprivrednih gazdinstava;
Podrška za nabavku košnica i djelova košnice se može ostvariti srazmjerno broju košnica odnosno sa pravom podrške do 30% od ukupnog broja košnica upisanih u RPG.

Maksimalni iznos prihvatljive podrške po zahtjevu za nabavku pribora i opreme je do 3,000.00 eura.

 

VISINA PODRŠKE

Ukupan iznos raspoloživih budžetskih sredstava opredijeljenih Agrobudžetom po ovom Javnom pozivu iznosi 100.000,00 EUR.

Podrška se može ostvariti samo za jednu električnu ogradu po gazdinstvu.

Maksimalno učešće budžetskih sredstava je do 50% vrijednosti realizovane i dokazane investicije, s tim da se sredstva podrške mogu dodijeliti maksimalno i to:

do 50% za nabavku pčelarskog pribora i opreme.

za nabavku elekrične ograde sa pratećom opremom do 300,00 EUR po zahtjevu;

za nabavku tijela za LR tip košnice do 6,50 eura;

za nabavku rama za LR i DB tip košnice do 0.35 eura po ramu;

za nabavku plodišta za DB tip košnice do 8,00 eura;

za nabavku medišta za DB tip košnice do 5,50 eura;

za nabavku antivarozne podnjače do 8 eura;

Za nabavku zbjega do 5,50 eura;

Za nabavku krova do 6,00 eura.

Ukoliko iznos podnijetog Zahtjeva koji ispunjava uslove ovog Javnog poziva prelazi maksimalni iznos sredstava podrške, podrška će se isplatiti u maksimalnom iznosu koji je određen Javnim pozivom.

Javni poziv će se realizovati do utroška sredstava. U slučaju da se predviđena sredstva utroše prije predviđenog roka trajanja javnog poziva odnosno prije 16.09.2023.godine, obustaviće se prijem zahtjeva za isplatu sredstava podrške, o čemu će Ministarstvo obavijestiti javnost o završetku Javnog poziva na način što će obavještenje biti objavljeno na internet stranici Ministarstva. Naknadno pristigli zahtjevi zahtjevi za isplatu sredstava podrške, neće se razmatrati.

 

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Neprihvatljivi troškovi po ovom Javnom pozivu su:

Troškovi uvoza, transporta i slične dažbine;

Nabavka polovne opreme;

Troškovi bankarskih usluga, troškovi garancija i ostali slični troškovi i Troškovi nastali prije raspisivanja ovog Javnog poziva.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA DODJELU SREDSTAVA PODRŠKE
Prilikom podnošenja Zahtjeva za ostvarivanje pravo na podršku po ovom Javnom pozivu (u daljem tekstu: Zahtjev) podnosilac zahtjeva dostavlja sljedeću dokumentaciju:

Zahtjev za prijavu, podnijet na obrascu koji je sastavni dio ovog Javnog poziva (obrazac 1);

Dokaz da je roba kupljena i plaćena – račun (faktura) izdata i fiskalizovana u skladu sa odredbama Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga.(“Sl. list CG”, br. 46/2019, 73/2019 i 8/2021.);

U slučaju kada je roba nabavljena iz inostranstva i ovjeren swift od strane banke i JCI-jedinstvenu carinsku ispravu;

Detaljnu tehničku specifikaciju.

 

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA DODJELU SREDSTAVA PODRŠKE

Obrazac zahtjeva po ovom Javnom pozivu može se preuzeti na internet stranici Ministarstva, ili u prostorijama Direkcije za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva i biljne proizvodnje.

Neće se razmatratiti zahtjevi koji nijesu podnjeti u skladu sa uslovima Javnog poziva. Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva, zahtjev se smatra neprihvatljivim, osim u slučaju više sile.

Popunjen obrazac zahtjeva zajedno sa neophodnom dokumentacijom poslati isključivo preporučenom poštom na adresu Ministarstva:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

zahtjev po Javnom pozivu za dodjelu sredstava podrške za košnica, pčelarskog pribora i opreme, djelova košnice i električne ograde (čobanica) za 2023. godinu

Moskovska br. 101, 81000 Podgorica

Trajanje Javnog poziva je od 23.03.2023. godine do 16.09.2023. godine.

Dokumentacija

Javni poziv za dodjelu sredstava podrške za nabavku košnica, djelova košnice pčelarskog pribora i opreme i električne ograde( čobanice) za 2023. godinu
Javni poziv za dodjelu sredstava podrške za nabavku košnica, djelova košnice pčelarskog pribora i opreme i električne ograde( čobanice) za 2023. godinu
Obrazac za dodjelu sredstava podrške za nabavku košnica, djelova košnice pčelarskog pribora i opreme i električne ograde( čobanice) za 2023. godinu