Kuća meda

Produžen Javni poziv za nabavku rojeva

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE za nabavku pčelinjih rojeva u okviru mjere 1.2. Agrobudžeta – Program unapređivanja pčelarstva, podrška mladim pčelarima početnicima za 2021. godinu.

Savez pčelarskih organizacija Crne Gore vrši nabavku pčelinjih rojeva za program podsticaja mladim pčelarima početnicima za 2021. godinu. Ovaj projekat se realizuje u okviru mjera podrške Agrobudžeta-sektor pčelarstva za mjeru 1.2.

Podrška mladim pčelarima početnicima. Predmet nabavke: pčelinji rojevi na ramovima LR i DB

Ponuda za nabavku pčelinjih rojeva treba da sadrži:

  • kvantitativni opis pčelinjeg roja
  • karakteristike saća i ramova na kojima se roj nalazi.

Ponude će biti vrednovane na sledeći način:

Tehnički dio ponude : Finansijski dio ponude = 70:30

Moguće je priložiti najviše dvije opcije.

Rok za isporuku rojeva je: 20.09.2021 godine.

Mjesto isporuke: Kuća meda, Daljam bb, 81412 Spuž-Danilovgrad. ( opciono: lokacija mladog pčelara)

Prevoz pčelinjih rojeva odnosno istovar istih pada na teret ponuđača.

SPECIFIKCIJA MINIMALNIH USLOVA ZA PČELINJI ROJ NA LR I DB RAMOVIMA

Pčelinji roj se sastoji od sedam ramova od čega su pet ramova sa medom, dva rama sa polenom. Pokrivenost ramova sa medom mora biti minimum 2/3 rama. Pokrivenost rama pčelom mora biti najmanje 40 %.

Pčelinji roj mora imati obilježenu maticu iz 2021 godine. Isporučioc je dužan dostaviti potvrdu od veterinarske ambulante da pčelinji rojevi nijesu oboljeli od nekih bolesti. Potvrda ne smije biti starija od 20 dana od dana isporuke pčelinjih rojeva.

Časopis pčelarstvo - septembar 2021

povezane novosti: