JAVNI POZIV za dodjelu sredstava podsticaja za nabavku voska za organsku i konvencionalnu proizvodnju meda za 2024. godinu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: „Ministarstvo“), na osnovu čl. 2 i 3 Uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2024. godinu – Agrobudžet („Službeni list CG“, broj 23/24) – 2024. godinu – budžetski program 1.2. Program unapređivanja pčelarstva, objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za dodjelu sredstava podsticaja za nabavku voska za organsku i konvencionalnu proizvodnju meda za 2024. godinu

 PREDMET JAVNOG POZIVA

Javnim pozivom za dodjelu podrške za nabavku voska za organsku i konvencionalnu proizvodnju meda za 2024. godinu (u daljem tekstu: „Javni poziv“) utvrđuju se način, uslovi i kriterijumi za ostvarivanje prava na sredstva podsticaja kroz ovaj Javni poziv.

DEFINICIJA KORISNIKA

Korisnici podrške po ovom Javnom pozivu su poljoprivredna gazdinstva koja se bave pčelarstvom, koja moraju biti upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni list CG“, br. 56/09, 34/14, 1/15, 30/17 i 59/21), kao i Pravilnikom o obliku i načinu vođenja registra subjekata i registra poljoprivrednih gazdinstava („Službeni list CG“, br. 16/14 i 37/18), koje vodi Ministarstvo, najkasnije do dana podnošenja zahtjeva za podršku.

Za organsku proizvodnju meda pored navedene dokumentacije za ostvarivanje prava na sredstva podsticaja, korisnik sredstava podsticaja mora biti upisan i u Registar subjekata u organskoj proizvodnji ili potpisan ugovor o kontroli i sertifikaciji sa ovlašćenim kontrolnim tijelom za sertifikaciju (proizvodjači kojima je odobren ulazak u prelazni period), ukoliko je predmet nabavke sertifikovani organski vosak u obliku satnih osnova.

PREDMET PODRŠKE

Predmet ovog Javnog poziva je nabavka:

– Sertifikovanog konvencionalnog voska u obliku satnih osnova i

– Sertifikovanog organskog voska u obliku satnih osnova.

KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI

Pravo na sredstva podsticaja utvrđena ovim Javnim pozivom ostvaruje se na osnovu podnijetog zahtjeva pod uslovom da:

– Pčelari imaju minimum 15 pčelinjih društava;

– Podnosilac zahtjeva je obavezan da do donošenja Rješenja o usvajanju zahtjeva ažurira podatke o gazdinstvu (broj pčelinjih društava) u Registru poljoprivrednih gazdinstava.

Pravo za dodjelu sredstava podsticaja može se ostvariti za maksimalno 100 pčelinjih društava.

ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE INVESTICIJE

Prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na podsticaj po ovom Javnom pozivu podnosilac zahtjeva dostavlja sljedeću dokumentaciju:

– Zahtjev za prijavu, podnijet na Obrascu 1 koji je sastavni dio Javnog poziva;

– Kopiju izvještaja ovlašćenog kontrolnog tijela za kontrolu i sertifikaciju u organskoj proizvodnji sa posljednje kontrole obavljene u 2023. godini. za pčelare koji se bave organskom proizvodnjom ili kopiju ugovora o kontroli i sertifikaciji sa ovlašćenim kontrolnim tijelom za sertifikaciju, podrška se odnosi i na proizvodjače kojima je odobren ulazak u prelazni period.

ZAHTJEV ZA ISPLATU INVESTICIJE

Nakon što realizuje investiciju u skladu sa odobrenjem ovog Ministarstva korisnik podsticaja dostavlja zahtjev za odobravanje plaćanja, podnijet na Obrascu koji je sastavni dio Javnog poziva.

Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu investicije podnosilac zahtjeva obavezan je da dostavi sljedeću dokumentaciju:

– Zahtjev za isplatu, podnijet na Obrascu 2 koji je sastavni dio Javnog poziva;

– Dokaz da je vosak kupljen i plaćen – original ili kopija računa – faktura (obavezno je da račun sadrži identifikacioni kod obveznika fiskalizacije)  izdata i fiskalizovana u skladu sa odredbama Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga  (“Sl. list CG”, br. 46/2019, 73/2019 i 8/2021);

– Dokaz od dobavljača:

– Kopija sertifikata o porijeklu;

– Kopija analize koja dokazuje da je vosak bez rezidua;

– Kopija analize koja dokazuje da je vosak bez parafina.

– Da je sertifikovan organski vosak, ukoliko je predmet investicije nabavka sertifikovanog organskog voska.

VISINA PODRŠKE

Ukupan iznos raspoloživih budžetskih sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 40.000,00 EUR.

 

Podrška Ministarstva iznosi do 60% realizovane investicije, koja je prethodno odobrena rješenjem odnosno do 60% vrijednosti izvršene nabavke voštanih satnih osnova.

Ukoliko broj podnijetih zahtjeva za podršku koji ispunjavaju uslove ovog Javnog poziva pređe vrijednost sredstava opredijeljenih Agrobudžetom, izvršiće se proporcionalno smanjenje iznosa sredstava podsticaja.

CIJENA VOSKA

Pravo na sredstva podsticaja po ovom Javnom pozivu iznosi do:

  • 20,40 €/kg za sertifikovani organski vosak; i
  • 16,20 €/kg za sertifikovani vosak iz konvencionalne proizvodnje.

Količina voska će se dodjeljivati proporcionalno broju pčelinjih društava, a maksimalno do 0.5 kg voska po pčelinjem društvu.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Obrasci zahtjeva za dodjelu sredstava podsticaja po ovom Javnom pozivu mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva, na internet stranici Saveza, u prostorijama Saveza ili u prostorijama Direkcije za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva i Direkcije za savjetodavne poslove u oblasti biljne proizvodnje.

Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva, zahtjev se smatra neprihvatljivim, osim u slučaju više sile. Neće se razmatratiti zahtjevi koji nijesu podnjeti u skladu sa uslovima Javnog poziva kao i zahtjevi koji su podnjeti nakon isteka roka odnosno neblagovremeno podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

Popunjen obrazac zahtjeva zajedno sa neophodnom dokumentacijom poslati isključivo preporučenom poštom na adresu Ministarstva:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i poljoprivrede

zahtjev po Javnom pozivu za dodjelu podrške za nabavku voska za organsku i konvencionalnu proizvodnju meda za 2024. godinu

Moskovska br. 101, 81000 Podgorica

Trajanje Javnog poziva je od 05.04.2024. godine do 06.05.2024. godine.

VIŠA SILA

Viša sila je prirodni događaj ili ljudska radnja koja se nije mogla predvidjeti ili spriječiti, a usled kojih je nastupila šteta, s tim da se ljudska radnja nije mogla pripisati u krivicu lica na koje bi inače padala odgovornost. Viša sila nastaje u slučajevima:

– Smrti nosioca gazdinstva ili člana poljoprivrednog gazdinstva;

– Dugoročne profesionalne nesposobnosti nosioca gazdinstva ili člana poljoprivrednog gazdinstva;

– Prirodne katastrofe ili najezde štetnih insekata koje zahvataju regiju, a koja utiče na poljoprivredno gazdinstvo;

– Nenamjernog uništavanja poljoprivrednih objekata na poljoprivrednom gazdinstvu.

U slučaju više sile, podnosilac ili njegov ovlašćeni zastupnik, je obavezan u pisanom obliku dostaviti odgovarajući dokaz Ministarstvu, u roku od 15 radnih dana od dana djelovanja više sile. Dokaz je potrebno dostaviti od tijela koje je nadležno za taj oblik više sile (npr. U slučaju smrti to je smrtovnica izdata od strane Ministarstva unutrašnjih poslova). Datum izdavanja dokaza, od relevantnog tijela, mora biti prije datuma isteka roka za podnošenje zahtjeva, ukoliko se podnosi kao razlog kašnjenja zahtjeva.

PROCEDURA REALIZACIJE

Nakon podnošenja zahtjeva, Ministarstvo će izvrši administrativnu kontrolu podnesenih zahtjeva. Ministarstvo će nakon izvršene administrativne kontrole donijeti Rješenje o odobravanju investicije podnosiocima zahtjeva koji ispunjavaju sve uslove Javnog poziva.

Ukoliko broj podnijetih zahtjeva za podršku koji ispunjavaju uslove ovog Javnog poziva pređe vrijednost sredstava opredijeljenih Agrobudžetom, izvršiće se proporcionalno smanjenje iznosa sredstava podsticaja.

Nakon donošenja Rješenja o odobravanju podnosilac zahtjeva je dužan da realizuje investiciju.

Realizacija investicija od strane korisnika može početi tek po donošenju Rješenja o odobravanju investicije. Krajnji rok za završetak investicije i podnošenje dokumentacije za isplatu investicije je 01.07.2024. godine. Nakon realizovane investicije Ministarstvo može izvršiti kontrolu na licu mjesta, ukoliko je isto neophodno.

Po dostavljanju zahtjeva za isplatu, potrebne dokumentacije i dokaza o uplati sredstava Ministarstvo će odobreni iznos podrške isplatiti na žiro-račun korisnika koji je u trenutku isplate evidentiran u Registru poljoprivrednih gazdinstava, ili na prvi aktivni žiro račun korisnika prema podacima Centralne banke Crne Gore. Provjera upisa u Registar poljoprivrednih gazdinstava će se vršiti po službenoj dužnosti.

NAPOMENE

– U toku trajanja ovog javnog poziva može se konkurisati sa samo jednim zahtjevom za dodjelu podrške.

– Podnosilac zahtjeva za dodjelu podrške dužan je da omogući službenom licu koje odredi ovo ministarstvo provjeru da li se podaci iz zahtjeva za dodjelu sredstava podsticaja slažu sa podacima na licu mjesta.

– Podnosilac zahtjeva za dodjelu podrške odgovara za tačnost podataka i dokumentacije za ostvarivanje prava na podršku.

– Ukoliko podnosilac zahtjeva nije upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava najkasnije do dana podnošenja zahtjeva neće ostvariti pravo na podršku.

– Ukoliko podnosiolac zahtjeva ne ažurira podatke u Registru poljoprivrednih gazdinstava u ostavljenom roku, predmet neće ostvariti pravo na podršku.

– Realizacija investicije od strane korisnika može početi tek po donošenju Rješenja o odobravanju investicije.

– Korisnik podsticaja koji je na osnovu netačne dokumentacije, odnosno prevarom ostvario pravo na korišćenje sredstava podsticaja ili je sredstva podsticaja nenamjenski koristio shodno članu 33 Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni list CG”, br. 56/09, 34/14,1/15 i 30/17) obavezan je da vrati sredstva podsticaja koja su nenamjenski iskorištena, uvećana za iznos zatezne kamate. Takođe, korisnik sredstava podsticaja u ovom slučaju gubi pravo na svaki vid podsticaja u naredne dvije godine od dana donošenja pravosnažnog rješenja Ministarstva.

Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona:

Mjesto

Kontakt telefon

Ministarstvo   poljoprivrede,   šumarstva   i                     poljoprivrede, Podgorica

020/672-006

020/482-280

Direkcije za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva

Podgorica

020/265-337

Bar

030/312-965

Nikšić

040/212-012

Berane

051/233-301

Bijelo Polje

050/487-009

Pljevlja

052/353-505

Dokumentacija

Javni poziv za dodjelu sredstava podsticaja za nabavku voska za organsku i konvencionalnu proizvodnju meda za 2024. godinu