Sterilizacija i prerada voska

sterilizacija i prerada voska

Proces sterilizacije pčelinjeg voska se obavlja u duplikatoru zapremine 200 litara. Temperatura na kojoj se vosak kuva-steriliše iznosi 120 stepeni i taj proces traje 30 minuta od momenta dostizanja navedene temperature. Nakon toga se temperatura smanjuje i dovodi na 80 stepeni. U međuvremenu hlađenja voska, vrši se taloženje svih nečistoća koje se nalaze u vosku. Proces izlivanja sirovog voska u table (stane osnove) se vrši postupkom toplog valjanje. Proces sterilizacije voska iziskuje određeno vrijeme zbog temperaturnog režima rada te je za preradu od 200 kg voska potrebno oko 24 sata. Sterilizacija je obavezan proces koji se sprovodi kako bi se potencijalni živi patogeni (prvenstveno spore američke kuge) neutralisali.
Oprema koja se koristi za izlivanje satnih osnova je njemačkog proizvođača Bernhard Rietsche GmbH koji je lider u svijetu kada je u pitanju oprema za preradu voska.
U zavisnosti od tipa košnice, pčelari mogu da biraju različite dimenzije satnih osnova koje se nakon izlivanja pakuju u kartonske kutije težine do 5 kilograma.

  • Cijena prerade voska za članove Saveza – 0,50 eura/ kg.
  • Cijena prerade voska za pčelare koji nijesu članovi Saveza 0.80 eura/kg.
  • Cijena prerade voska za pravna lica koja nijesu članovi Saveza 1.10/kg.
  • Pčelarima koji donesu na preradu do 50 kg voska, isti se prerađuje pomiješan sa drugim voskovima u jednoj šarži.
  • Pčelarima koji donesu na preradu od 50 do 100 kilograma sopstvenog voska, omogućava se, ukoliko žele, da taj vosak prerade kao posebnu šaržu po cijeni od 0.80 eura/kg.
  • Pčelarima koji donesu za preradu preko 100 kg voska omogućava se da im se taj vosak preradi kao posebna šarža po cijeni od 0.50 eura/kg.
  • Cijena prerade voska za pčelare koji donesu manje količine i žele da odmah uzmu gotove satne osnove (ako voska ima na stanju) cijena prerade je 0,50/kg

Formular za preradu voska